Avís legal de la web de l'hotel Montsià

1. Identificació del titular del domini

Complint el disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a tots els usuaris d’aquesta web:

 • El titular de la web és Kronotex Spain, S.L., amb domicili a Barrio de Castañares, s/n, 09199, Burgos.
 • CIF: B98390461. Inscripció registral: Tom 655, Llibre 446, secció GE., foli 86 i següents, Fulla BU-14698 del Registre Mercantil de Burgos.
 • Correu electrònic de contacte: privacy@kronospan.es
 • Telèfon: 947 48 49 00

2. Normes d'ús del portal

 • Qui accedeixi i faci servir aquesta web, tindrà la consideració d’usuari. L’Usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1. Genèriques

 • Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i altres eines de participació de contingut que atemptin contra els següents principis:
 • a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  d) La protecció de la joventut i de la infantesa.
  e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  f) El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
  g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

2.2. Particulars

 • L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’expèn al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i licita al procés de registre.
  L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix mitjançant les seves webs i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitat, també es compromet a no fer-les servir per:
  Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que puguin ser susceptibles de provocar danys.
  Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.
  El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment contra els interessos de joventut o de la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultin adequats per la seva publicació a criteri de la direcció del centre.
  En qualsevol cas, el titular del domini, no és responsable de les opinions que facin els usuaris a través dels aforaments, xats, o d’altres eines de participació.

3.- Propietat intel·lectual i industrial

<p>El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves webs, com també ho és de tot el contingut, per la qual cosa, tota la reproducció, distribució i comunicació publica total o parcial del seu contingut, queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del titular del domini. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.</p>

4.- Responsabilitat

 • El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions al sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del responsable del tractament mitjançant enllaços.
  El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

5.- Modificacions de les presents condicions

 • El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions.

6.- Legislació aplicable i jurisdicció

 • La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que corresponguin a Amposta.